「公衆衛生省は【キンジェー】でタンパク質不足を防ぐため穀物・きのこのメニューを摂ること “甘い・脂っこい・しょっぱい” 味を控えるよう推奨」実は肉禁止だけでない菜食祭り。タイでの参加・不参加とその理由は? สธ. แนะเทศกาลกินเจ เน้นเมนูธัญพืช-เห็ด ป้องกันขาดโปรตีน งดรส ‘หวานมันเค็ม’

Culture
Culture
【今回の役立つ単語】กินเจ=キンジェー 菜食祭り、ธัญพืช-เห็ด=穀物とキノコ

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「公衆衛生省は【キンジェー】でタンパク質不足を防ぐため穀物・きのこのメニューを摂ること ”甘い・脂っこい・しょっぱい” 味を控えるよう推奨

“สธ. แนะ เน้นเมนูธัญพืช-เห็ด ป้องกันขาดโปรตีน งดรส ‘หวานมันเค็ม’”

 • สธ.=กระทรวงสาธารณสุข=公衆衛生省
 • แนะ=勧める
 • เทศกาลกินเจ=菜食祭り(*กินเจ=菜食)=「キンジェー」
 • เน้น=強調する、繰り返す
 • เมนู=メニュー
 • ธัญพืช-เห็ด=穀物とキノコ
 • ป้องกัน=防ぐ
 • ขาด=不足
 • โปรตีน=Protein、タンパク質
 • งด=抑える
 • รส=味
 • ‘หวานมันเค็ม’=甘い、脂っこい、しょっぱい


เมื่อวันที่ 24 กันยายน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจ ตรงกับวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่นิยมของชาวไทย ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต เป็นช่วงเวลาปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกายรวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การงดอาหารรสจัด ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 • กันยายน=9月
 • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์=オパス・カーンカウィンポン博士
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค=疾病管理局局長
 • กล่าวว่า=と述べる
 • ตรงกับ=とちょうど
 • ตุลาคม=10月
 • นิยม=人気の
 • บริโภค=消費する
 • เนื้อสัตว์=動物の肉
 • เบียดเบียน=苦しめる、悩ます
 • สิ่งมีชีวิต=生き物
 • ช่วงเวลา=という期間
 • ปรับ=調整する
 • สภาพ=調整
 • ร่างกาย=身体
 • สมดุล=バランスをとる
 • ล้างพิษ=解毒する(ล้าง=洗う、พิษ=毒)
 • เสริมสร้าง=強くする
 • แข็งแรง=強い
 • ทำงาน=仕事する
 • ประสิทธิภาพ=効率
 • การงดอาหาร=食べるのを控える
 • รสจัด=濃い味
 • ลด=少なくする
 • หวาน=甘い物
 • มัน=油、油脂
 • เค็ม=しょっぱい、塩分
 • ความเสี่ยง=危険、リスク
 • การเกิดโรค=病気の発生
 • เรื้อรัง=慢性の
 • มีประโยชน์=有益な
 • ต่อ=に対し
 • สุขภาพ=健康

9月24日 オパス博士 疾病管理局局長は以下のように述べました。「キンジェー」菜食祭りは今年9月25日~10月4日の期間で実施され、タイでも人気のある行事です。生き物に配慮して動物の肉を消費しないことで身体のバランスを調整し、身体を強くする解毒作業、より効率的に働くようにします。濃い味を控え、甘さ控えめ、油分控えめ、塩分控えめにすることで健康に有益で慢性疾患(生活病)のリスクを減らます。

今回の記事(2022年9月24日 Matichon)では、タイで9月25日~10月4日に実施される「キンジェー」(菜食祭り)において、タイ公衆衛生省は「キンジェー」に参加する場合の食事の内容には生活病を引き起こさないよう特別な注意が必要であると伝えた話です。

「キンジェー」กินเจ 菜食祭り

今年タイの「キンジェー」は2022年9月25日~10月4日の10日間実施され、菜食により殺生を減らし功徳を積む意味があります。

期間中は動物の肉や加工品(牛乳、卵、ナンプラー、バターなど)はもちろんのこと、刺激の強い野菜(ニンニク、ねぎ、玉ねぎなど)も食べてはいけないとされています。

また期間中は心を穏やか保たせる意義もあり、味付けの濃い物(非常に辛い、甘い、酸っぱい、しょっぱい物)、アルコールも禁止の対象です、

公衆衛生省からの注意

公衆衛生省では菜食の期間中の注意として、肉を食べないことによるタンパク質不足を防ぐため、穀物、豆腐、きのこ、豆などを含む食品を多く摂るようにとしています。

また糖尿病、高血圧、心臓病、肥満の基礎疾患のある人に対しては菜食料理に特に注意が必要としています。菜食料理には油で揚げたものが多く、血糖値、コレステロール値、血圧をあげる要素が多くあるとのことです。

そのため揚げ物や塩分の高いものを控え、菜食による穀物からのでんぷんや糖をより多く燃焼するように運動も多くするように注意を促しています。

【ニュース深堀り】

「齋」の旗の意味

キンジェー」に参加している飲食店には黄色地に赤の「」の文字の旗が掲げられています。黄色は高貴なもの、仏教、赤文字は縁起がよい、繁栄、「」は汚れ無き物という意味があるそうです。

齋の旗】カップ麺も「キンジェー」に参加

「キンジェー」消費行動調査

今年2022年のキンジェー」に参加・不参加とその理由についてタイ商工会議所大学が調査した結果が発表されています。調査は2022年9月12日~17日の間に1,250人を対象に実施されてました。(関連記事)

【菜食を実施する人 – 全体の34%】
・功徳を積むため 17.4%
・菜食料理が好き 14.8%
・家や周りの人が実施 14.8%
・栄養価が高い 14.0%
・お祭り期間だから 11.9%

【菜食を実施しない人 – 全体の66%】*2021年より60.9%増加
・菜食料理は高価 28.8%
・景気が悪い  15.4%
・不味い   13.5%
・家で誰も実施してない 12.5%
・収入の減少  10.6%

【キンジェー期間中の支出予測】*昨年より減少
昨年と比較して26.2%支出が減少1人あたり4,185.88バーツを消費すると想定されています。消費が減少する主な原因として生活費が高くなった、景気が悪い、収入が減った、菜食料理が高いことを挙げています。

まとめ、感想

今年もタイで「キンジェー」の期間がやってきました。屋台にもこの旗が並ぶ光景がよく見られます。菜食祭りに参加する場合は単に菜食メニューだけを食べれば健康という訳では無く、食べる品目や栄養素にも気をつける必要がありそうです。

厳密な「キンジェー」の規則では菜食のみではなく、心も綺麗に保つための意味もあり、調べると仏教の5戒を守る必要があるなど もっと奥の深い行事のようです。

タイ商工会議所大学の調査で66%の人が景気・経済的な理由などで不参加を挙げている点は興味深いものでした。参加者が減少傾向にあるとは言え 34%の人が参加するというのはタイでもまだ人気のある行事であると言えそうです。(ただし地域によって参加者は異なりそうですね)

皆さんも健全な心と身体のため参加してみては如何でしょうか。

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました