「都民がバンコク都知事に最も解決して欲しい10の問題 調査結果を発表」都民は新バンコク都知事へ期待、今後の都知事選の行方は? “เปิดผลสำรวจ 10 ปัญหาที่คนกรุงอยากให้ผู้ว่า กทม. แก้ปัญหามากที่สุด”

選挙Politics
Politics
【今回の役立つ単語】ผลสำรวจ=調査結果、ผู้ว่า กทม.=バンコク都知事

*単語をカーソルでなぞると単語の発音が流れます!(iOSではブラウザ上で音声承認が必要です)

記事・解説へ

「都民がバンコク都知事に最も解決して欲しい10の問題  調査結果を発表」

“เปิดผลสำรวจ 10 ปัญหาที่คนกรุงอยากให้ผู้ว่า กทม. แก้ปัญหามากที่สุด”

 • เปิด=開く、明かす
 • ผลสำรวจ=調査結果
 • ปัญหา=問題
 • คนกรุง=都民(首都で生まれた人 กรุง=กรุงเทพฯ バンコク)
 • ผู้ว่า กทม.=バンコク都知事
 • แก้ปัญหา=問題解決(แก้=解決する)
 • มากที่สุด=最も多く


Real Smart เปิดผลสำรวจ Social Listening พบ 10 ปัญหาของ กทม.ที่คนกรุงเทพฯ อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ลงมือแก้ไขเร่งด่วน นำโด่งอันดับหนึ่ง 52.80% คือ ปัญหาถนนและทางเท้าชำรุด ตามมาด้วยปัญหาน้ำท่วมขัง 10.94%

 • Real Smart เปิดผลสำรวจ Social Listening พบ 10 ปัญหาของ กทม.ที่
 • คนกรุงเทพฯ=バンコク都民
 • อยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่
 • ลงมือ=着手する
 • แก้ไข=解決
 • เร่งด่วน=早急に
 • นำโด่ง=圧倒的に
 • อันดับหนึ่ง=第1位
 • ถนน=道路
 • ทางเท้า=歩道
 • ชำรุด=壊れた
 • ตามมาด้วย=の後に
 • น้ำท่วมขัง=洪水(ขัง=水が流れない)

Real Smartは Social Listeningの調査結果でバンコク都民が新しいバンコク都知事に早急に解決して欲しい10の問題を明らかにしました。 圧倒的に1位は道路や歩道の損傷問題で52.80%、続いて洪水問題10.94%となります。

今回の記事(2022年4月27日 Prachachat )は、Real Smart社が実施した新しいバンコク都知事に解決して欲しい問題を調査し、そのトップ10を発表したという話です。

Real Smart社による調査

2022年4月27日にSocial Listening 調査を実施するReal Smart Co., Ltd.社が新しい都知事に早急に解決して欲しい問題の調査を実施し、その結果を発表しました。

調査の方法は2022年2月1日~4月7日までの間でTwitterやFacebook、ウェブサイト、Youtube、Instagramなどを使用して収集した185,398のメッセージを集計してまとめたものです。

*記事上には年齢・職業・給与などの情報はありませんでした。

【画像:Real Smart社の調査結果】
バンコク解決して欲しい10の問題
【画像引用:https://www.prachachat.net/general/news-919131】

解決して欲しい問題 Top10

1位:道路と歩道の損傷(回答 97,875件 52.80%)

ほとんどの道路や歩道が損傷、凹凸があり、壊れたマンホールの蓋などもみられる。問題を改善しなければ通勤に支障をきたして事故につながる問題がある。

2位:洪水問題(回答 20,286件 10.94%)

効果的な排水システムが不足しており、ゴミが排水路を詰まらせている問題がある。

3位:横断歩道の安全性問題(回答 16,864件 9.10%)

人々が横断歩道を渡る際に車が止まらず安全に横断ができない。横断歩道が運転手からよく見えない問題がある。

4位:PM 2.5の粉塵・汚染問題(回答 15,933件 8.59%)

主に車や産業プラントなどからの煙や排気ガスなどの有害物質による健康被害の問題がある。また気象条件によって近隣諸国からもたらされる有害な粉塵も問題。

5位、緑地が少ない問題(回答 10,399件 平均5.61%)

多くの人々が運動をするようになり、大気汚染問題を緩和して環境を保護することを重要と考え、バンコクに公園や緑地が少ないことが人々の生活により重要な問題となっている。

6位:不十分な監視カメラと照明問題(回答 8,928件 4.82%)

一部の地域では監視カメラの設置や照明設備が足りないことで治安が悪化し、個人の財産が脅かされる問題がある。

7位:生活費の高騰問題(回答 8,146件 4.39%)

Covid-19の状況における経済の停滞や上昇を続ける生活費の問題がある。これに比べて給与は上がらず、消費財の価格が高騰している。

8位:交通渋滞問題(回答 3,655件 1.97%)

路上駐車などの問題で交通渋滞が引き起こされ、長期休暇の期間中の交通渋滞は深刻で事故も多くなるる問題がある。路線の建設や道路修理の長期化も交通渋滞を引き起こしている。

9位:運河の下水道問題(回答 2,155件1.16%)

運河にゴミを捨てられていることが問題となっている。一部の地域では汚染された水が運河に流されており、問題を解決する機関がない。

10位:交通を妨げる屋台問題(回答 1,157件 0.62%)

禁止されている区域に屋台が出され、歩道のスペースが少なくなって通行が妨げられている問題がある。ごみも誤って投棄され、地域汚染につながっている。

【ニュース深堀り】

主要候補者の政策まとめ

2022年4月1日にバンコク都知事の主要な候補者5人が「バンコク都知事就任後100日で何をしますか?」という内容で討論会を実施していますので、各候補者の主要な政策を確認をしてみて下さい。

https://newsdethaigo.com/news/politics/2784/

世論調査の発表の取り消し?

2022年4月27日のThai PBSの記事(関連記事)では、タマサート大学から公式に2022年4月2日に実施した世論調査の発表をした結果を取り消し、メディアで使用しないように声明を発表したと伝えています。

【画像:タマサート大学からの公式発表】

【画像引用:https://news.thaipbs.or.th/content/314946】

取り消しの原因は調査を実施したタマサート大学研究コンサルティングセンター(TU-Rac)(สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )はこの世論調査を法的に実施する権限がなかった(พ.ศ.2560 หมวด 1 ข้อ) ということです。

なおその時の世論調査の結果は以下の通りです。()は候補者番号

世論調査結果2022

今回の候補者の中には2014年のタイクーデター後、2016年からバンコク都知事に任命されている「アサウィン氏」も立候補しています。

まとめ、感想

皆さんの思っているバンコクで解決して欲しい問題は入っていましたでしょうか?

教育の問題もあっても良いかと思いましたが、バンコクの人たちは満足しているのでしょうか?候補者によっては高齢者保護・貧困問題を訴えている候補者もいます。

現在バンコクでは2022年5月22日のバンコク都知事選投票日に向けて1か月をきり、各候補者が選挙活動に熱が入ってきています。

今回の解決して欲しい問題の調査結果に対応し、各候補者は同様の問題を解決する政策を掲げています。どれも今まで解決でていない難問ばかりですが、都民の期待に応えて住みやすいバンコクとなるよう新都知事には頑張って欲しいと思います。

最新NEWSへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました